Τα 5 βήματα που οδηγούν στην επιτυχία των μαθητών...

1ο βήμα: Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Αρχικά, ανιχνεύουμε τον μαθησιακό τύπο του μαθητή χρησιμοποιώντας το αξιόπιστο ψυχομετρικό Τεστ Ariston Learning Styles, βασισμένου στη «Θεωρία Πολλαπλής Νοημοσύνης» του H. Gardner (σε συνεργασία με την Ariston-Computer Academy και το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας). Το Τεστ αποτελεί απαραίτητο εργαλείο, έτσι ώστε να ανακαλύψουμε τους δυνατούς τύπους της νοημοσύνης του παιδιού, για να το βοηθήσουμε να «μαθαίνει έξυπνα» πιο εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά.
Για την δημιουργία του μαθησιακού προφίλ του μαθητή, εκτός από το αποτέλεσμα του τεστ μαθησιακού τύπου, θεωρούμε απαραίτητη και τη λήψη ατομικού, κοινωνικού και σχολικού ιστορικού από υπεύθυνο ειδικευμένο καθηγητή. Το ιστορικό λαμβάνεται μέσω διαπροσωπικής συνέντευξης από τον ίδιο τον μαθητή και τους γονείς του.
Η επεξεργασία και η ανάλυση των δεδομένων από τις συνεντεύξεις αυτές μας παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για να σκιαγραφήσουμε τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και τις επιμέρους μαθησιακές προτιμήσεις και στάσεις του μαθητή σε σχέση με το εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον μάθησης, που επηρεάζουν τον βαθμό αφομοίωσης της γνώσης.
Οι πληροφορίες που μας δίνει το Τεστ μαθησιακού τύπου, σε συνδυασμό με τις απαντήσεις του μαθητή και του γονέα σε στοχευμένες ερωτήσεις συνέντευξης, συμβάλλουν στη δημιουργία του μαθησιακού προφίλ του μαθητή βάσει του οποίου θα σχεδιάσουμε και θα οργανώσουμε το εξατομικευμένο πρόγραμμα μελέτης, έτσι ώστε να τον βοηθήσουμε να μάθει να μελετά με τον τρόπο που του ταιριάζει, να «μαθαίνει έξυπνα» … αποτελεσματικά και σωστά!


2ο βήμα: Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥ/ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & Η ΧΑΡΑΞΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Η αξιοποίηση του μαθησιακού τύπου και των χαρακτηριστικών προσωπικότητας του μαθητή συμβάλλει στη δημιουργία του εξατομικευμένου – διαφοροποιημένου προγράμματος της μελέτης του, ώστε η παρεχόμενη μάθηση να προσαρμόζεται στα πλεονεκτήματα του κάθε μαθητή, δηλαδή τους δυνατούς μαθησιακούς τύπους που αυτός συνδυάζει και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του.
Το διαφοροποιημένο πρόγραμμα μελέτης του κάθε μαθητή σχεδιάζεται από έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο, στη μέθοδο «μαθαίνω έξυπνα», παιδαγωγό. Στο πλαίσιο του προγράμματος μελέτης ο ειδικευμένος παιδαγωγός διδάσκει τεχνικές- στρατηγικές μάθησης υποστηρίζοντας τον μαθητή στην καθημερινή του προσπάθεια και τον καθοδηγεί «να μαθαίνει έξυπνα» διδάσκοντας τρόπους μάθησης, οι οποίοι μπορούν να αποτυπωθούν για να τους κατανοήσει ο μαθητής και να τους εφαρμόσει στη μελέτη του.
Παράλληλα, σημαντικό στάδιο για την εξέλιξη του μαθητή αποτελεί η ανά τακτά χρονικά διαστήματα χάραξη μαθησιακών στόχων στα γνωστικά αντικείμενα του σχολείου, από τον ίδιο τον μαθητή με τη συνδρομή έμπειρου εκπαιδευτικού, με στόχο ο μαθητής να γίνει ικανός να εντοπίζει τις αδυναμίες του, να ελέγχει περισσότερο όσα μαθαίνει, να κάνει μόνος του την αυτοαξιολόγηση του και έτσι να παρακολουθεί τη μαθητική του πορεία.


3ο βήμα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της μελέτης είναι ο χώρος να είναι ευχάριστος και λειτουργικός. Ο κάθε μαθητής διαθέτει τον δικό του, προσωπικό χώρο μελέτης, εξοπλισμένο με τα απαραίτητα εργαλεία και τεχνολογικά μέσα, για να μπορεί να μελετά απερίσπαστα και αποδοτικά.
Παράλληλα, χρησιμοποιείται εκπαιδευτικό υλικό που προσφέρει στον μαθητή ένα σύνολο ερεθισμάτων και καθιστά τη μάθηση συναρπαστική.
Τα τεχνολογικά και σύγχρονα εποπτικά μέσα ενισχύουν και αξιοποιούν τις ιδιαίτερες ικανότητες του καθενός μαθητή στο μέγιστο βαθμό, πράγμα που δε μπορεί να επιτευχθεί μόνο με το χαρτί και το μολύβι, συμβάλλουν στην χρησιμοποίηση του μαθησιακού τύπου των μαθητών ενισχύοντας τη διαδικασία της μάθησης και κάνοντας πιο ενεργητική τη συμμετοχή τους.


4ο βήμα: ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η μέθοδος «μαθαίνω έξυπνα» ενθαρρύνει πολύ την επιβράβευση των μαθητών και ενισχύει το θετικό κλίμα στη μελέτη μέσω μιας εφαρμογής λογισμικού που διαθέτει σε κάθε Κέντρο Μελέτης που την υλοποιεί. Η χρήση της εφαρμογής αυτής προσφέρει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό, που υποστηρίζει καθημερινά τους μαθητές, να επιβραβεύει τη θετική στάση και επίδοση τους και με αυτόν τον τρόπο να διαχειρίζεται με επιτυχία ολόκληρη την τάξη μελέτης. Επιπλέον, η εφαρμογή επιβράβευσης παρέχει σχόλια ανατροφοδότησης στο Κέντρο Μελέτης με στατιστικά στοιχεία για τις επιθυμητές συμπεριφορές και τη θετική προσπάθεια των μαθητών, κατά τη διάρκεια της μελέτης τους, συμβάλλοντας στη δημιουργία ευγενούς άμιλλας μεταξύ τους.
Οι γονείς και οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται με την Πλατφόρμα Επιβράβευσης, μέσω προσωπικού κωδικού που προμηθεύονται από το Κέντρο Μελέτης, και έτσι να ενημερώνονται κατά τη διάρκεια (online) και καθημερινά από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς για την αξιολόγηση της προσπάθειας, την καθημερινή επίδοση των μαθητών στο εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, καθώς και να μοιράζονται στιγμές από τη μελέτη και ανακοινώσεις. Έτσι, χτίζεται μια ασφαλής κοινότητα που καλλιεργεί την αμφίδρομη επικοινωνία των μαθητών και των γονέων τους με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς.


5ο βήμα: ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ /PORTFOLIO

Η μέθοδος «μαθαίνω έξυπνα» τοποθετεί στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας τον μαθητή στοχεύοντας στην αυτορρύθμιση και την ενίσχυση της υπευθυνότητας του. Στο πλαίσιο αυτό ο μαθητής δημιουργεί με τη συνδρομή έμπειρου εκπαιδευτικού τον ατομικό φάκελο επιτευγμάτων / Portfolio, ο οποίος απεικονίζει περιοδικά την πρόοδό του αλλά και τη συνολική του επίδοση στο τέλος της σχολικής χρονιάς.
Ο ατομικός φάκελος επιτευγμάτων /Portfolio αποτελεί ένα παιδαγωγικό εργαλείο αυτό-αξιολόγησης του μαθητή και ετερο-αξιολόγησης από τον εκπαιδευτικό. Η συλλογή και οργάνωση των εργασιών που περιέχονται γίνεται κυρίως από τον ίδιο το μαθητή, οποίος συμμετέχει ενεργά, επιλέγει και εκφράζει την άποψή του για τις εργασίες που τον αντιπροσωπεύουν. Οι εργασίες αυτές έχουν αντληθεί από όλα τα γνωστικά αντικείμενα-μαθήματα του σχολικού προγράμματος και ανακαλούν όλες τις νοημοσύνες του.
Πρόκειται για επιπρόσθετες διερευνητικές εργασίες που πραγματοποιεί στο Κέντρο μελέτης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, οι οποίες φυλάσσονται σε φάκελο, ώστε ο μαθητής να μπορεί να ανατρέχει σ’ αυτόν και να διαπιστώνει αφενός μεν την πρόοδό του όσον αφορά την κατάκτηση των μαθησιακών στόχων και αφετέρου την ανάπτυξη των δυνατών σημείων και την εξέλιξη της πολλαπλής νοημοσύνης του.

Μέσω του ατομικού φακέλου/ Portfolio δίνεται επιπλέον η δυνατότητα στους γονείς να παρακολουθούν τη μαθησιακή πορεία του παιδιού τους στην ανάπτυξη των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στάσεων στη μελέτη και να ενημερώνονται για την πρόοδο περιοδικά και εξελικτικά.